Procedury dotyczące bezpieczeństwa dzieci

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLADzieci mogą być przyprowadzane i odbierane przez rodziców lub inne osoby dorosłe upoważnione przez nich na piśmie, zdolne do podejmowania czynności prawnych. Upoważnienie pozostaje w dokumentacji przedszkola. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione.
Rodzice ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka będącego pod opieką upoważnionej przez nich osoby.

1.PRZYPROWADZANIE DZIECKA DO PRZEDSZKOLA

• Osoba przyprowadzająca osobiście powierza dziecko nauczycielowi lub osobie pełniącej dyżur w szatni. W przeciwnym wypadku żaden pracownik przedszkola nie może ponosić odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie dziecka.

• W przedszkolu obowiązują indywidualne karty magnetyczne, które należy odbić przy wejściu i wyjściu dziecka z przedszkola.

• W godzinach od 7.00 do 8.00 dzieci znajdują się w salach zbiorczych. Od godziny 8.00 czynne są już wszystkie grupy. Dzieci rozchodzą się do swoich sal pod opieką nauczycieli.

• Dziecko należy przyprowadzić do przedszkola w czasie zadeklarowanym w umowie o świadczenie usług przedszkolnych.

• Poniedziałek jest dniem, w którym dziecko może przynieść swoją zabawkę do przedszkola. Nauczyciele i personel nie odpowiadają za zniszczenie lub zgubienie przez dziecko zabawki.

• Nauczyciel przyjmujący dziecko pod opiekę zobowiązany jest zwrócić uwagę na wnoszone przez dziecko zabawki i przedmioty- czy są one bezpieczne i nie stwarzają zagrożenia.

• Dzieci należy przyprowadzać zdrowe.

• Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości dziecka i udzielania wyczerpujących informacji na ten temat. Alergie pokarmowe, wziewne należy zgłaszać, dołączając zaświadczenie lekarskie.

• Dzieci np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. Nauczyciel ma prawo prosić opiekuna o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uczęszczania dziecka do przedszkola.

• W przypadku przyprowadzania do przedszkola dziecka z objawami nieżytu górnych dróg oddechowych, zapalenia spojówek, wysypki lub w przypadku gdy rodzic sygnalizuje że dziecko w nocy miało gorączkę, wymioty, biegunkę, ból zęba, ucha itp. –nauczyciel informuje rodzica że dziecko z takimi objawami nie może pozostać w przedszkolu.

• Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej chorobą zakaźną rodzice zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia.

2.ODBIERANIE DZIECKA Z PRZEDSZKOLA

• Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców bądź inne osoby przez nich upoważnione.
• Wydanie dziecka osobie upoważnionej nastąpi po wcześniejszym okazaniu przez taką osobę dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość-nauczyciel zobowiązany jest do wylegitymowania tej osoby.
• Jeśli dziecko będzie się opierało, płakało lub z innych przyczyn nie będzie chciało wyjść z przedszkola z osobą upoważnioną przez rodziców, dziecko nadal pozostanie pod opieką nauczyciela, a dyrektor lub (w przypadku jego nieobecności) nauczyciel niezwłocznie skontaktuje się telefonicznie z rodzicami w celu ustalenia dalszego postępowania.
• W wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się możliwość odbioru dziecka przez niepełnoletnie osoby, na podstawie upoważnienia podpisanego przez rodziców i za zgodą dyrektora.
• Nauczyciel każdej grupy jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji adresów zamieszkania i numerów kontaktowych rodziców, oraz numerów dowodów osobistych osób upoważnionych pisemnie przez rodziców do odbioru dziecka.
• Odbiór dziecka następuje w grupie do godziny 15.00, a w godz. 15.00 - 17.00 w sali zbiorczej.
• Nauczyciel powinien nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko z przedszkola. Z terenu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic (osoba upoważniona) dotarł na miejsce pobytu grupy.
• Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

2.1. POSTĘPOWANIE W RAZIE PODEJRZENIA, ŻE DZIECKO ODBIERA Z PRZEDSZKOLA RODZIC BĘDĄCY POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW

• Nauczyciel nie wydaje dziecka i zawiadamia dyrektora przedszkola.
• Zawiadamia o zaistniałym fakcie drugiego rodzica lub inną osobę upoważnioną przez rodziców do odebrania dziecka z przedszkola.
• W przypadku odmowy odebrania dziecka przez inne osoby upoważnione do odbioru, dyrektor lub nauczyciel powiadamia o zaistniałej sytuacji jednostkę Policji.
• Po zakończeniu działań interwencyjnych dotyczących zaistniałego zdarzenia nauczyciel sporządza notatkę służbową i przekazuje ją dyrektorowi przedszkola.

2.2. POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NIEODEBRANIA DZIECKA
Z PRZEDSZKOLA LUB ZGŁOSZENIA SIĘ PO DZIECKO OSOBY NIEMOGĄCEJ SPRAWOWAĆ OPIEKI


• Dzieci powinny być odbierane z przedszkola najpóźniej do godziny 17.00.

• W przypadku braku możliwości odbioru dziecka z przedszkola(w godzinach pracy przedszkola – sytuacje losowe) rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do poinformowania o zaistniałej sytuacji oraz do uzgodnienia innego sposobu odbioru dziecka.

• W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców lub osób upoważnionych pisemnie nauczyciel ma obowiązek powiadomić o zaistniałej sytuacji dyrektora przedszkola.

• Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza notatkę służbową.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU I ZŁEGO SAMOPOCZUCIA DZIECKA1.ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU URAZU DZIECKA LUB NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU

Nauczyciel po stwierdzeniu zdarzenia powinien:
• Zapewnić dziecku opiekę oraz udzielić doraźnej pomocy.
• Zabezpieczyć grupę.
• Nauczyciel o wystąpieniu urazu niezwłocznie powiadamia dyrektora przedszkola oraz rodziców dziecka.
• W przypadku poważnego urazu wzywa pogotowie.
• Po przyjeździe pogotowia, lekarz przejmuje odpowiedzialność za zdrowie i życie dziecka.
• Nauczyciel sprawuje opiekę nad dzieckiem do momentu przybycia rodziców.
• Jeżeli przyczyną zdarzenia była wadliwość sprzętu nauczyciel natychmiast prosi o wycofanie go z użytkowania.
• Powyższe zdarzenie wymaga sporządzenia notatki służbowej, w której opisuje się sytuację, w jakiej doszło do urazu oraz wszystkie okoliczności podając czas i miejsce zdarzenia.
• W przypadku wypadku ciężkiego, dyrektor przedszkola powołuje zespół powypadkowy, który ustala okoliczności i przyczyny wypadku oraz sporządza protokół.

2.ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZŁEGO SAMOPOCZUCIA DZIECKA

W przypadku zauważenia objawów złego samopoczucia dziecka (gorączka, ból brzucha, wymioty, biegunka, wysypka itp.) nauczyciel sprawujący opiekę zobligowany jest do:
• Podjęcia czynności łagodzących objawy (w miarę możliwości zimny okład, podanie picia, położenia dziecka na leżaku).
• Niestosowania żadnych środków farmaceutycznych.
• Poinformowania rodziców o stanie zdrowia dziecka z prośbą o przybycie do przedszkola.
• W razie sytuacji, kiedy rodzice nie mogą przybyć do przedszkola nauczyciel ustala z nimi dalszy tok postępowania z dzieckiem.
• Powiadamia dyrektora przedszkola.
• W razie nasilających się objawów, powiadamia pogotowie ratunkowe.

W czasie podejmowania przez nauczycielkę opisanych czynności, opiekę nad dziećmi sprawuje inna nauczycielka lub wyznaczona przez dyrektora osoba.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA STOSOWANIA PRZEMOCY LUB ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH WOBEC DZIECKAKażdy ujawniony problem krzywdy dziecka należy traktować indywidualnie i ze szczególną troską o jego bezpieczeństwo. Nauczyciel ma możliwość obserwacji funkcjonowania dziecka oraz zmian zachodzących w jego zachowaniu.

Podejrzewając krzywdzenie dziecka nauczyciel powinien:
• Niezwłocznie skontaktować się z dyrektorem przedszkola.
• Powiadomić psychologa przedszkolnego.
• Zebrać informacje o dziecku poprzez rozmowę z nim, rozmowę z pracownikami przedszkola.
• Nauczyciel sporządza notatkę służbową i przekazuje ją dyrektorowi przedszkola.
• Dyrektor powołuje zespół interwencyjny, którego zadaniem jest określenie sytuacji dziecka i stworzenie planu pomocy.
• Plan pomocy powinien zawierać:
-działania przedszkola w celu zapewnienia dziecku bezpieczeństwa (w tym również zgłoszenie podejrzenia do odpowiedniej instytucji),
-wsparcie, jakie zaoferuje przedszkole dziecku.
• Dyrektor wzywa rodziców dziecka na rozmowę i informuje o podejrzeniu krzywdzenia dziecka.
• Rodzicom przedstawiany jest plan pomocy dziecku.
• W przypadkach bardziej skomplikowanych dyrektor informuje rodziców o obowiązku zgłoszenia podejrzenia krzywdzenia do odpowiedniej instytucji.
• Wszyscy pracownicy przedszkola, które w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych zostały poinformowane o zaistniałej sytuacji, są zobowiązane do zachowania tajemnicy, wyłączając informacje przekazywane uprawnionym instytucjom w ramach działań interwencyjnych.

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PRZEDSZKOLA ( PLAC ZABAW, BOISKO, OGRÓD), W CZASIE SPACERÓW I ORGANIZOWANYCH WYCIECZEK POZA TEREN PRZEDSZKOLA1.POBYT NA TERENIE PRZEDSZKOLA( PLAC ZABAW, BOISKO, OGRÓD):

• Nauczyciel od pierwszych dni września uczy dzieci bezpiecznego korzystania z urządzeń znajdujących się na placu zabaw.
• Nauczyciel wchodzi z dziećmi na plac zabaw po uprzednim sprawdzeniu stanu terenu i sprzętu przez pracownika obsługi. W sytuacji zauważenia usterek, które uniemożliwiają zapewnienie bezpiecznych warunków zabawy pracownik niezwłocznie informuje dyrektora i nauczyciela, który nie korzysta z terenu do czasu usunięcia usterki.
• Nauczyciel przestrzega wymogu, aby zabawy były organizowane zgodnie z regulaminem bezpiecznego użytkowania placu zabaw, umieszczonego na terenie placu.
• Nauczyciel i pomoc nauczyciela/ woźna zobowiązani są sprawdzać stan liczebny dzieci przed wyjściem, w trakcie pobytu i przed powrotem do sali.
• Podczas pobytu dzieci na świeżym powietrzu nauczyciel ma obowiązek czuwania nad ich bezpieczeństwem.
• Podczas pobytu na świeżym powietrzu dziecko może skorzystać z toalety znajdującej się w budynku przedszkola pod opieką pomocy/woźnej.
• W czasie dużego nasłonecznienia dzieci powinny być zaopatrzone w nakrycia głowy i w miarę możliwości przebywać w cieniu.
• Dzieci wracają w parach, nauczyciel każdorazowo powinien sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie są obecne.
• Przy odbieraniu dziecka z ogrodu przedszkolnego/placu zabaw wymaga się od rodziców, aby podeszli razem z dzieckiem do nauczyciela i zgłosili fakt odebrania dziecka.
• Rodzic który pojawia się na terenie przedszkola bierze odpowiedzialność za dziecko które w jego obecności pozostaje dłużej na placu/w ogrodzie.

2.ZAJĘCIA ORGANIZOWANE POZA TERENEM PRZEDSZKOLA:

• Poprzez zajęcia poza terenem przedszkola rozumie się spacer i wycieczki w pobliskie tereny.
• Nadzór nad dziećmi poza terenem przedszkola sprawują nauczyciel i pomoc/ woźna, (co najmniej jedna osoba dorosła na 15 dzieci)
• W przypadku wyjścia poza teren przedszkola grup 3-latków opiekę sprawuje nauczyciel pomoc/woźna (co najmniej jedna osoba dorosła na 10 dzieci)
• Całkowitą odpowiedzialność za zdrowie i życie dzieci podczas spacerów i wycieczek ponosi nauczyciel.
• W czasie trwania spaceru, pieszej wycieczki w pobliżu przedszkola, nauczyciel wymaga od dzieci, aby szły parami.
• W czasie trwania wycieczki, spaceru osoby opiekujące się dziećmi asekurują je, idąc chodnikiem od strony ulicy.
• Przed każdym planowanym przejściem przez ulicę, nauczyciel zatrzymuje grupę i przypomina dzieciom zasady bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię.
• Dzieci podczas wyjść muszą być ubrane w kamizelki odblaskowe.
• Nauczyciel i pomoc nauczyciela/ woźna zobowiązani są stale sprawdzać stan liczebny dzieci.
• W przypadku choroby dziecka, złego samopoczucia dziecko nie może uczestniczyć w spacerze, pieszej wycieczce, nauczyciel powiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.
• Dziecko może czekać na przybycie rodziców w innej grupie, pod warunkiem zachowania maksymalnej liczby 25 dzieci w oddziale.

3.WYCIECZKI:
• Nauczyciele zobowiązani są do zgłoszenia i uzgodnienia każdej wycieczki wyjazdowej z dyrektorem nie później niż 2 tygodnie przed planowanym wyjazdem.
• Obowiązkiem nauczyciela jest dostosowanie wycieczki do wieku, potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci.
• Nauczyciele na 7 dni przed wyjazdem przedstawiają dyrektorowi przedszkola do zatwierdzenia kartę wycieczki.
• W dniu wyjazdu nauczyciel pozostawia w sekretariacie następujące dokumenty:
-kartę wycieczki zatwierdzoną przez dyrektora,
-listę uczestników,
-listę opiekunów z telefonami kontaktowymi,
-listę telefonów kontaktowych do rodziców,
-pisemną zgodę na udział w wycieczce podpisaną przez rodziców.
• Wycieczka zawsze musi być odnotowana w dzienniku zajęć.
• W trakcie trwania wycieczki nadzór nad dziećmi sprawują: nauczyciel, pomoc, woźna oraz inne osoby wskazane listą opiekunów (co najmniej jedna osoba na 15 dzieci, w przypadku dzieci młodszych jedna osoba dorosła na 10 dzieci).
• Nauczyciel i pomoc nauczyciela/ woźna zobowiązani są stale sprawdzać stan liczebny dzieci.
• Podczas wycieczki zapewnia się napoje.
• Podczas wycieczki trwającej łącznie 3-5 godzin zapewnia się również suchy prowiant.
• Należy bezwzględnie odwołać wyjazd w przypadku złych prognoz warunków atmosferycznych.
• W przypadku choroby dziecka, złego samopoczucia, dziecko nie może uczestniczyć w wycieczce. Nauczyciel powiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.
• Dziecko może czekać na przybycie rodziców w innej grupie, pod warunkiem zachowania maksymalnej liczby 25 dzieci w oddziale.

Za organizację i przebieg wycieczki odpowiedzialny jest kierownik wycieczki oraz opiekunowie grup.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA WYMAGAJĄCEGO PRZEPROWADZENIA EWAKUACJI• W sytuacji wystąpienia pożaru ( lub innego zagrożenia) decyzję o przeprowadzeniu ewakuacji dzieci i mienia oraz sposobie gaszenia pożaru podejmuje dyrektor przedszkola, a w razie jego nieobecności osoba upoważniona lub wyznaczona.
• Za bezpieczeństwo przeprowadzenia ewakuacji dzieci odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola, który jednocześnie nią kieruje, a w czasie jego nieobecności - osoba upoważniona.
• Ewakuację na wypadek pożaru lub innego niebezpieczeństwa należy prowadzić w następujących etapach:
a) ogłoszenie alarmu o pożarze lub innym niebezpieczeństwie przy użyciu komunikatu głosem: „uwaga, uwaga, ogłaszam alarm ewakuacyjny!” - sygnał dźwiękowy.
b) Zaalarmować Straż Pożarną lub odpowiednie służby.
c) Przystąpić do ewakuacji dzieci zgodnie z planem ewakuacji.
d) Na terenie przedszkola muszą być wyznaczone osoby odpowiedzialne za ewakuację i posiadać ukończone szkolenie z tego zakresu.
• Obowiązkiem nauczyciela jest bezpieczne wyprowadzenie dzieci:
a) nauczyciel wyprowadza dzieci z pomieszczeń ustalonymi drogami ewakuacyjnymi;
b) nakazuje dzieciom poruszać się w parach trzymając się za ręce, a na początku idzie pomoc nauczyciela/woźna trzymając pierwsze dziecko za rękę. Na końcu wychodzi nauczyciel, który sprawdza czy wszystkie dzieci opuściły miejsce zdarzenia;
c) dzieci wyprowadzane są w bezpieczne miejsce wyznaczone w planie ewakuacji.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE• Z procedurami zostali zapoznani wszyscy pracownicy przedszkola i rodzice. Potwierdzenia stanowią podpisy rodziców pod procedurami.
• Procedury obowiązują wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz osoby przez nich upoważnione do odbioru dzieci.
Przedszkolowo.pl logo